HEALTH

เทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก – 77จังหวัด

เทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก – 77จังหวัด
นายไพฑูรย์ โพธิทอง นายกเทศมนตนรีเทศบาลเมืองเขลางค์นครเปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติผู้ป่วย“โรคไข้เลือดออก”ในปีงบประมาณ 2562 ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาล เช่น โรงเรียน ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติตาม 5 ป 1 ข เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป การป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป 1 ข. /ป. 1 ปิด ปิดฝาภาชนะให้สนิท ป.2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป.3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ป.4 ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป.5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน 1 ข. ขัด ขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ในส่วนจังหวัดลำปาง ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วย 128 ราย ส่วนปี 2561 พบผู้ป่วย 81 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 1.58 เท่า โดยพบใน 12 อำเภอยกเว้นอำเภอวังเหนือ อำเภอที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 3 ลำดับ คือ แม่เมาะ สบปราบและแม่พริก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จังหวัดลำปางพบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอันดับที่ 72 ของประเทศ เป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยใน 40 ตำบล 60 หมู่บ้านและ 5 เขตเทศบาลนคร ที่อำเภอจำนวน อัตรา : แสนประชากร 1. แม่เมาะ 48  119.98 2.   สบปราบ    12  43.96 3.แม่พริก  6  37.10 4.     เถิน 13  21.80      5.แม่ทะ 12  20.53  6.เมืองลำปาง     24  10.50   7.   แจ้ห่ม      3    7.54  8.  เมืองปาน     2    6.01  9.   เกาะคา 3    5.00  10.    ห้างฉัตร      2    3.96 11. งาว2   3.62 12.     เสริมงาม     1    3.20 13.     วังเหนือ 0    0 รวม   128 17.17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางขอความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี 1.จัดกิจกรรม Big cleaning ในที่ทำงานทุกสัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมาย 6 ร. คือ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงธรรม(ทุกศาสนา) โรงแรม และโรงเรือน2.แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก 1.ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เช่น การทาโลชั่นกันยุง สวมเสื้อผ้าสีอ่อนหรือเนื้อผ้าหนา ติดมุ้งลวดหรือนอนในมุ้งทั้งกลางวันและกลางคืน การใช้สเปร์ยกำจัดยุงตัวเต็มวัย 2.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัยและบริเวณรอบๆบ้าน เช่น คว่ำภาชนะที่ไม่ใช่ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ใส่ทรายในจานรองกระถางต้นไม้ 3.ดำเนินงานตามมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เก็บน้ำปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่

ประทีทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคมสำนักข่าวทีนิวส์ ลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน


Read More

Related posts

We must talk more about measles — and less about anti-vaxxers – The - Post

admin2 admin2

Autoimmune liver disease shock diagnosis for active woman aged 50 – Daily Mail

admin2 admin2

High Dialysis Bill Canceled After Journalists Investigate : Shots – Health News – NPR

admin2 admin2

Leave a Reply